ชุดตรวจสารเสพติด
Multi-Drugs of Abuse Test
ชุดตรวจสารเสพติด
Multi-Drugs of Abuse Test

Multi-Drugs of Abuse Test

ชุดตรวจสารเสพติด ของเรานั้นมีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถทำการทดสอบการใช้สารเสพติดหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เมทแอมเฟตามีน, กัญชา และมอร์ฟีน นอกจากนี้ เรายังมีชุดตรวจสารเสพติดที่คุณสามารถเลือกตัวสารเองได้อีกด้วย โดย ชุดตรวจสารเสพติด ของเรามีดังนี้

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและกัญชา MET/THC 2 in 1

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและกัญชา
คลันจีน มัลติ-ดรัก ทูดรัก เทสต์ คาสเซ็ท (เอ็มอีที/ทีเอชซี)

Clungene Multi-Drug 2 Drugs Test Cassette (MET/THC) 2 in 1
MET Cut-off : 1,000 ng/ml, THC Cut-off : 50 ng/ml

 • ชุดทดสอบสารเสพติดแบบตลับ Multi-Drug 2 คือแถบทดสอบอิมมูโนแอสเซย์
  โครมาโทกราฟีแบบ lateral flow สำหรับการตรวจสอบเชิงคุณภาพของยาและ
  เมตาบอไลต์ของยาหลายชนิดในปัสสาวะ
 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : เมทแอมเฟตามีน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร , กัญชา 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 25 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในถุงปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • มีความเป็นไปได้ที่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือกระบวนการ ตลอดจนสารแทรกแซงอื่น ๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
 • ผลลัพธ์เป็นบวกไม่ได้แสดงถึงระดับหรือการมึนเมา วิธีใช้สารเสพติด หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • อาจได้รับผลทดสอบเป็นบวกจากอาหารหรืออาหารเสริมบางชนิด
ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและเคตามีน MET/KET 2 in 1

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและเคตามีน
คลันจีน มัลติ-ดรัก ทูดรัก เทสต์ คาสเซ็ท (เอ็มอีที/เคอีที)

Clungene Multi-Drug 2 Drugs Test Cassette (MET/KET) 2 in 1 
MET Cut-off : 1,000 ng/ml, KET Cut-off : 1,000 ng/ml

 • ชุดทดสอบสารเสพติดแบบตลับ Multi-Drug 2 โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทาง
  อิมมูโน (immunoassay) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเชิงคุณภาพ
 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : เมทแอมเฟตามีน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร , เคตามีน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 25 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในถุงปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • มีความเป็นไปได้ที่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือกระบวนการ ตลอดจนสารแทรกแซงอื่น ๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
 • ผลลัพธ์เป็นบวกไม่ได้แสดงถึงระดับหรือการมึนเมา วิธีใช้สารเสพติด หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • อาจได้รับผลทดสอบเป็นบวกจากอาหารหรืออาหารเสริมบางชนิด
ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน, กัญชา และมอร์ฟีนในปัสสาวะ MET/THC/MOP 3 in 1

ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน, กัญชา และมอร์ฟีนในปัสสาวะ

Clungene Multi-Drug 3 Drugs Test Cassette (MET/THC/MOP) 3 in 1 
MET Cut-off : 1,000 ng/ml, THC Cut-off : 50 ng/ml, MOP Cut-off : 300 ng/ml

 • ชุดทดสอบสารเสพติดแบบตลับ Multi-Drug 3 คือแถบทดสอบอิมมูโนแอสเซย์
  โครมาโทกราฟีแบบ lateral flow สำหรับการตรวจสอบเชิงคุณภาพของยาและเมตาบอไลต์ของยาหลายชนิดในปัสสาวะ
 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : เมทแอมเฟตามีน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร , กัญชา 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร, มอร์ฟีน 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 25 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในถุงปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • มีความเป็นไปได้ที่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือกระบวนการ ตลอดจนสารแทรกแซงอื่น ๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
 • ผลลัพธ์เป็นบวกไม่ได้แสดงถึงระดับหรือการมึนเมา วิธีใช้สารเสพติด หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • อาจได้รับผลทดสอบเป็นบวกจากอาหารหรืออาหารเสริมบางชนิด
ชุดตรวจสารเสพติด Clungene Multi-Drug Test Cup

ชุดตรวจสารเสพติด Clungene Multi-Drug Test Cup  

 • ชุดทดสอบสารเสพติดแบบถ้วย Multi-Drug โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางอิมมูโน (immunoassay) เพื่อตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเชิงคุณภาพ
 • ลูกค้าสามารถเลือกสั่งผลิตที่ตรวจสารเสพติดได้ 5 – 13 ชนิด
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • ชุดตรวจสารเสพติดแบบถ้วย (Cup) บรรจุ 1 ชุด/ซอง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • สำหรับการใช้วินิจฉัยภายนอกร่างกายเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในถุงปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • มีความเป็นไปได้ที่ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือกระบวนการ ตลอดจนสารแทรกแซงอื่น ๆ ในตัวอย่างปัสสาวะอาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผิดพลาด
 • ผลลัพธ์เป็นบวกไม่ได้แสดงถึงระดับหรือการมึนเมา วิธีใช้สารเสพติด หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • อาจได้รับผลทดสอบเป็นบวกจากอาหารหรืออาหารเสริมบางชนิด

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์