ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนและกัญชา แบบตลับ / MET-THC 2 in 1

Clungene Multi-Drug 2 Drugs Test Cassette (MET/THC) 2 in 1
MET Cut-off : 1,000 ng/ml, THC Cut-off : 50 ng/ml

 • ค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก (Cut-off) : เมทแอมเฟตามีน 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร , กัญชา 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
 • เป็นชุดทดสอบที่ใช้ตรวจหาสารเมทแอมเฟตามีนและกัญชาในปัสสาวะในตลับเดียวกัน
  โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางอิมมูโน (Chromatographic Immunoassay)
 • ทราบผลภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยอ่าน ใช้สำหรับตรวจเบื้องต้นเท่านั้น
 • เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศที่โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง ISO 13485
 • บรรจุ 25 ชุด/กล่อง

นำเข้าโดย : บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด
269/147 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร.02-171-6578, 090-973-6915
Line id : @njt2013

[อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้]

วิธีการใช้ชุดตรวจสารเสพติด แบบตลับ

[คำเตือนและข้อควรระวัง]

 • ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
 • สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ณ ศูนย์ให้การดูแล
 • ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ
 • โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนทำการทดสอบ
 • ตลับทดสอบควรอยู่ในซองปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน
 • ตัวอย่างทั้งหมดอาจเป็นอันตรายและต้องได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกับสิ่งที่ทำให้เกิดโรคติดต่อ
 • ควรทิ้งตลับทดสอบที่ใช้แล้วตามระเบียบรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น

[ข้อห้ามใช้]

 • ชุดทดสอบสารเสพติดมัลติ-ดรัก ทูดรัก แบบตลับ ให้ผลการวิเคราะห์เบื้องต้นเชิงปริมาณเทานั้น ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทุติยภูมิ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่มีการยืนยัน แก็สโครมาโทรกราฟี/แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatograph/Mass Spectrometry ,GC/MS) เป็นวิธีการยืนยันที่ได้รับความนิยมมากกว่า
 • มีความน่าจะเป็นว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคหรือขั้นตอน และสารรบกวนอื่นๆ ในตัวอยางปัสสาวะอาจทําใหเกิดผลที่ผิดพลาดได้
 • สารเจือปน เช่นสารฟอกขาวและ/หรือสารส้มในตัวอย่างปัสสาวะอาจทําใหเกิดผลที่ผิดพลาดไม่ว่าจะใช้วิธีวิเคราะห์แบบใด หากสงสัยวามีสิ่งเจือปน ควรทําการทดสอบซ้ำกับตัวอย่างปัสสาวะอีกตัวอย่างหนึ่ง
 • ผลบวกอาจไม่ได้บ่งชี้ระดับหรือความเป็นพิษ การบริหารยา หรือความเข้มข้นในปัสสาวะ
 • ผลลบอาจไม่ได้บ่งชี้ว่าไม่มีสารเสพติดในปัสสาวะ หากแต่เพราะมีระดับสารเสพติดต่ำกว่าค่าเกณฑ์ตัดสินผลบวก
 • การทดสอบไม่สามารถแยกได้ระหว่างการใช้สารเสพติดกับการใช้ยารักษาโรค
 • ผลบวกอาจเกิดจากอาหารบางอยางหรืออาหารเสริม

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ขอใบเสนอราคา

สอบถาม ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์