สารเสพติด

วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะ

วิธีตรวจสารเสพติดจากกัญชาในปัสสาวะแบบตลับหรือ THC เป็นวิธีทดสอบที่รวดเร็วและง่ายดายในการตรวจหา

6 วิธีตรวจหา สารเสพติด ประเภทต่าง ๆ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้ให้ความหมายของ “สารเสพติด” ไว้ว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ ได้แก่ มีความต้องการเสพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เสพมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลง เมื่อหยุดเสพหรือลดปริมาณการเสพลงมาจะเกิดอาการขาดยา หรือ ถอนยา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเนื่องจากมีอาการขาดยา และจะทำทุกทางที่จะทำให้ได้เสพยาหรือสารนั้น การตรวจสารเสพติดสามารถตรวจได้จากปริมาณสารเสพติดที่ตกค้างในร่างกายได้หลายวิธี ได้แก่ ทางปาก(น้ำลาย) ปัสสาวะ เลือด ผม เหงื่อ และลมหายใจ แต่วิธีที่ได้รับความนิยมที่สุดในการตรวจหาสารเสพติดคือตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ ด้วย ชุดตรวจสารเสพติด เพราะสามารถเก็บตัวอย่างได้ง่าย (1) ปัสสาวะ ในบรรดาวิธีการตรวจหา สารเสพติด ทั้งหมด ปัสสาวะเป็นสารชีววัตถุวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดและใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด อีกทั้งผลจากการตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะยังเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลในระดับสากลอีกด้วย การตรวจจากปัสสาวะนั้น เป็นการตรวจเพื่อหาว่าผู้ตรวจมีสารเสพติดหรือไม่ ซึ่งสารดังกล่าวจะตรวจพบได้ในปัสสาวะ ใน 2 – 6 วัน หลังการเสพ ในผู้ที่เสพเป็นประจำ ส่วนผู้ที่เสพไม่ประจำ จะตรวจพบได้ใน 1 – 3 วัน ซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยชุดตรวจสารเสพติด แบบหยดหรือจุ่ม ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะโดยทั่วไปจะตรวจหาโคเคน กัญชา แอมเฟตามีน ฝิ่น […]