ผู้ติดสารเสพติด

วิธีการสังเกตอาการของผู้ติดสารเสพติด สำหรับนายจ้าง

เมื่อสงสัยว่าพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาใช้สารเสพติด ควรปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการมากกว่าหนึ่งคนทันที เพื่อช่วยกันดูแลและสังเกตอาการ