กฎหมายสารเสพติดฉบับล่าสุดที่ทุกคนต้องรู้

ยาเสพติดหลายชนิดสามารถเปลี่ยนความคิดและวิจารณญาณของบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงการติดยาเสพติด กฎหมายสารเสพติดได้มีการปรับปรุงแก้ไข ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 เน้นแก้ปัญหาผู้เสพยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษามากกว่าการลงโทษทางอาญา โดยปรับเปลี่ยนการลงโทษผู้กระทำผิดให้สมเหตุสมผลกับลักษณะการกระทำมากขึ้น

ในบทความต่อไปนี้เรามาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสารเสพติดฉบับใหม่ล่าสุด เพื่อให้ทุกคนได้ทราบและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง พร้อมบอกแนวทางในการบำบัดผู้ที่ติดสารเสพติด

กฎหมายสารเสพติด

ความหมายของยาเสพติด

ในกฎหมายสารเสพติด ให้คำนิยามเกี่ยวกับสารเสพติดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารละเหย ซึ่งแต่ละประเภทมีความหมายดังนี้

#1 ยาเสพติดให้โทษ

“ยาเสพติดให้โทษ” หมายความว่า สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง

#2 วัตถุออกฤทธิ์

“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติ หรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์

#3 สารระเหย

“สารระเหย” หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทำให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง

กฎหมายสารเสพติดฉบับล่าสุด

กฎหมายเบื้องต้นฉบับอัพเดตที่ควรรู้ มีดังนี้

  • มาตรา 107 ห้ามผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เฮโรอีน) ประเภท 2 (มอร์ฟีน ,โคคาอีน) หรือประเภท 5 (พืชฝิ่น) เพื่อเสพ โดยดูจากการครอบครอง ที่ไม่เกินปริมาณที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในกฎกระทรวง 
  • มาตรา 145 ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 (เฮโรอีน) มีโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี และปรับไม่เกิน 1,500,000 บาท
  • มาตรา 163 ผู้ใดเสพสารระเหย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา 164 ผู้ใดมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เฮโรอีน) ประเภท 2 (มอร์ฟีน ,โคคาอีน) หรือประเภท 5 (พืชฝิ่น) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ  มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • มาตรา 165 ในการพิจารณาและพิพากษาคดี ให้ศาลคำนึงถึงการสงเคราะห์ให้จำเลยเลิกเสพยาเสพติดโดยการบำบัดรักษายิ่งกว่าการลงโทษ โดยคำนึงถึงความร้ายแรง ปริมาณของยาเสพติด และข้อเท็จจริง เช่น อายุ ประวัติ ความประพฤติ นิสัย สติปัญญา การศึกษาอบรม ภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว การเสพเพื่อรักษาโรคบรรเทาความเจ็บปวด ความจำเป็น สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสิ่งแวดล้อม การถูกบังคับขู่เข็ญหลอกลวงให้เสพยาเสพติด หรือ ตกเป็นเครื่องมือของผู้ค้ายาเสพติด หรือเหตุอันควรปรานีอื่นใด
  • มาตรา 171 ผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจ หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1(เฮโรอีน) ประเภท 2 (มอร์ฟีน ,โคคาอีน) หรือประเภท 5 (พืชฝิ่น) มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

การติดยาเสพติดเป็นโรคที่รักษาได้ งานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการติดยาเสพติดและการรักษาความผิดปกติจากการใช้สารเสพติดได้นำไปสู่การพัฒนาวิธีการตามการวิจัยที่ช่วยให้ผู้คนหยุดเสพยาและกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

เช่นเดียวกับการรักษาโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจหรือโรคหอบหืด การบำบัดเป็นวิธีการจัดการกับอาการ ช่วยให้ผู้คนสามารถรับมือกับผลร้ายที่มีต่อสมอง พฤติกรรม และสามารถควบคุมตนเองได้

#1 การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรม

พยายามช่วยให้ผู้ป่วยรับรู้ หลีกเลี่ยง และรับมือกับสถานการณ์ที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้ยาเสพติดมากที่สุด ทั้งนี้ควรมีอุปกรณ์อย่างที่ตรวจสารเสพติด เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่ายังมีการใช้ยาหรือไม่

#2 การส่งเสริมเชิงบวก

ใช้การส่งเสริมเชิงบวก เช่น การให้รางวัลหรือสิทธิพิเศษหากไม่ใช้สารเสพติด สำหรับการเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในช่วงการให้คำปรึกษา หรือการรับยารักษาตามที่กำหนด

#3 การบำบัดด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจ

ใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้คนมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเข้าสู่การรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#4 การบำบัดด้วยครอบครัว

ผู้คนที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติด รวมทั้งครอบครัว ควรจัดการกับอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ยา และปรับปรุงความสัมพันธ์โดยรวมของครอบครัว เพื่อให้ทุกคนสามารถระบายหรือถ่ายทอดความรู้สึก ได้อย่างสบายใจ

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจสารเสพติด ในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นแบบจุ่ม หรือแบบหยด สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท เอ็นเจที แอร์ แอนด์ ซี โลจิสติคส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีคุณภาพและมีใบรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ FSC , ISO 13485 และ CE Mark (IVD) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ท่านที่สนใจสามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสอบถามเพิ่มได้ทันที ที่ https://njt-drugtest.com

ที่มาข้อมูล: